مولينو الفقرة triturar كوكو

مولينو الفقرة triturar كوكو,فرهنگ لغت اسپانیایی به فارسی جلد 2 - معارف گیاهی - قائمیهmolino de viento. : اسیاب بادی, هر چیزی شبیه اسیاب بادی, چرخیدن. molusco. : جانور نرم تن, حلزون. momentito .. omelete. : املت, خاگینه, کوکوی گوجه فرنگی. ominoso. : بدشگون, نامیمون, شوم, بدیمن. ... p rrafo. : پرگرد, پاراگراف, بند, فقره, ماده, بند بند کردن, فاصله گذاری کردن, انشاء کردن. p simo. : وحشتناک, وحشت اور, ترسناک,.مولينو الفقرة triturar كوكو,فرهنگ لغت اسپانیایی به فارسی جلد 2 - معارف گیاهی - قائمیهmolino de viento. : اسیاب بادی, هر چیزی شبیه اسیاب بادی, چرخیدن. molusco. : جانور نرم تن, حلزون. momentito .. omelete. : املت, خاگینه, کوکوی گوجه فرنگی. ominoso. : بدشگون, نامیمون, شوم, بدیمن. ... p rrafo. : پرگرد, پاراگراف, بند, فقره, ماده, بند بند کردن, فاصله گذاری کردن, انشاء کردن. p simo. : وحشتناک, وحشت اور, ترسناک,.